Close
€0,00 bez DPH
Nemáte žiadny produkt vo Vašom nákupnom košíku.
Katalóg produktov

  Obchodné podmienky

   

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.GETID.CZ

  I. Všeobecné informace

  1. Společnost GetID.cz s.r.o., IČ: 04845005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 254556C se sídlem Žirovnická 2389/1, 106 00 Praha 10 (dále jen „Prodávající“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platné zejména pro nákup zboží a služeb (dále též jen „zboží“) v internetovém obchodě provozovaném společností GetID s.r.o. na webové stránce umístěné na internetové adrese www.getid.cz (dále též jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jen „webové rozhraní internetového obchodu“). Prodávající jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je tedy podnikatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Provozovna Prodávajícího je na adrese Žirovnická 2389/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

  2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Prodávajícího na straně jedné a zákazníka (dále též jen „Kupující“) na straně druhé (společně dále též jen „smluvní strany“) vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi oběma smluvními stranami (dále též jen „Kupní smlouva“). Úprava práv a povinností Kupujícího se může lišit v závislosti na tom, je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jen „Spotřebitel“, „Kupující spotřebitel“) nebo právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží nebo služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jen „Podnikatel“, „Kupující podnikatel). Za Podnikatele se považuje též osoba jednající jménem nebo na účet Podnikatele. Pokud je zákazník v těchto obchodních podmínkách označen jako Kupující, rozumí se tím Kupující spotřebitel i Kupující podnikatel.

  3. Smluvní strany jsou oprávněny si ujednat podmínky odlišné od těchto VOP. Toto ujednání musí být učiněno písemně a má poté přednost před ustanoveními těchto VOP. Ustanovení Kupní smlouvy odchylná od těchto VOP mají přednost před těmito VOP.

  4. Ustanovení těchto VOP se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

  II. Zákaznický účet

  1. Webové stránky Prodávajícího umožňují Kupujícímu provedení registrace, na jejímž základě může Kupující následně přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Do zákaznického účtu bude Kupující přistupovat pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného Kupujícím. Využívání zákaznického účtu slouží pouze potřebám Kupujícího a Kupující není oprávněn umožnit přístup k využívání zákaznického účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do zákaznického účtu a zároveň bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím Kupujícímu může vzniknout.

  2. Veškeré údaje, které Kupující uvádí při registraci, resp. při vytváření zákaznického účtu, a při objednávání zboží, je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě. Dojde-li ke změně uvedených údajů, je Kupující povinen údaje ve svém zákaznickém účtu aktualizovat.

  3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit zákaznický účet Kupujícího zejména v případě, kdy tento zákaznický účet nebude ze strany Kupujícího využit po dobu delší než 24 měsíců od posledního přihlášení do zákaznického účtu a rovněž v případě, kdy ze strany Kupujícího dojde k porušení jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy nebo z těchto VOP.

  4. Ze svého zákaznického účtu může Kupující zejména objednávat zboží nabízené v internetovém obchodě Prodávajícího. Registrace Kupujícího a zřízení zákaznického účtu není podmínkou pro provedení objednávky zboží, objednání zboží lze provést i bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

  5. Prodávající Kupujícímu negarantuje nepřetržitou dostupnost zákaznického účtu, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, případně nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


  III. Kupní smlouva

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Nabídka zboží v rámci webového rozhraní obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zboží odeslaná Kupujícím. Prodávající po obdržení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí potvrzujícím emailem, který bezodkladně odešle Kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Následně do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky Prodávající potvrdí (akceptuje) objednávku Kupujícího. Toto potvrzení (akceptace) objednávky je považováno za přijetí nabídky k uzavření smlouvy a tím je kupní smlouva uzavřena. Takto definovaný okamžik uzavření kupní smlouvy je shodný pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele.

  4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

  5. Objednávka zboží Kupujícím může být učiněna z jeho zákaznického účtu nebo přímo z webového rozhraní internetového obchodu, dále písemně, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail), telefonicky, ale i jiným způsobem, pokud je tento způsob umožněn právním řádem České republiky. Kupující je povinen při objednání zboží uvést veškeré údaje nutné pro identifikaci Kupujícího a jeho doručovací adresy správně a pravdivě. V případě objednávky ze zákaznického účtu nebo z webového rozhraní internetového obchodu bude objednávka vytvořena vložením požadovaného druhu a množství zboží do „elektronického nákupního košíku“ ve webovém rozhraní obchodu a vyplněním objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje veškeré informace o možnostech úhrady kupní ceny za zboží, způsobech dodání zboží a nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto VOP platí přiměřeně i pro objednávky zboží vystaveného v propagačních a informačních materiálech Prodávajícího nebo na základě individuální nabídky Kupujícímu.

  6. V případech, kdy bude ze strany Kupujícího objednáno zboží, u něhož může být s ohledem na požadavek na individuální úpravu tohoto zboží (viz čl. IV těchto VOP) konečná kupní cena stanovena až na základě sdělení konkrétních požadavků ze strany Kupujícího, bude Kupní smlouva uzavřena až akceptací nabídky Prodávajícího obsahující konečnou cenu za zboží Kupujícím a doručením této akceptace Prodávajícímu.

  7. Je-li objednávka vytvářena Kupujícím z webového rozhraní internetového obchodu nebo z jeho zákaznického účtu, je vždy před odesláním objednávky Prodávajícímu umožněna Kupujícímu kontrola a případně oprava nebo změna vložených údajů. Kupující odesílá objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

  8. Uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím webových stránek Prodávajícího Kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. VOP jsou dostupné na webových stránkách Prodávajícího a vždy před odesláním objednávky je Prodávající výslovně na tyto VOP upozorněn.

  9. Dle svého uvážení je Prodávající vždy oprávněn např. e-mailem nebo telefonicky požadovat po Kupujícím výslovné potvrzení objednávky zboží, a to zejména v případech pochybností o množství nebo druhu objednaného zboží nebo za účelem potvrzení předpokládaných nákladů na dopravu.

  10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Kupní smlouvy zejména s osobami, které v minulosti porušily Smluvní vztah uzavřený mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo s osobami u nichž lze důvodně pochybovat o jejich bonitě a důvěryhodnosti.

  11. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů. Po odeslání objednávky je tato objednávka pro Kupujícího závazná, na žádost Kupujícího může Prodávající tuto objednávku zrušit, tím není dotčeno případné zákonné právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

  12. Kupní smlouva může být uzavřena jen v Českém jazyce.

  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Kupující si hradí sám veškeré náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory).
  14. Kupující je oprávněn do momentu vyexpedování prodávajícím svoji dokončenou, nebo potvrzenou, objednávku stornovat. Požadavek na stornování objednávky kupující provede nejlépe e-mailem nebo telefonicky spolu s číslem objednávky, které po dokončení objednávky e-mailem obdržel.

  IV. Individuální úpravy zboží

  1. U většiny zboží nabízeného Prodávajícím nabízí Prodávající možnost individuální úpravy tohoto zboží např. potiskem, výšivkou, ražbou nebo jiným způsobem dle konkrétního požadavku a přání Kupujícího. Cena za potisk je uvedena vždy u konkrétního zboží, případně je u zboží uvedeno, že kupní cena zahrnuje i cenu za potisk. Tato cena může být navýšena o náklady vynaložené Prodávajícím na tiskovou přípravu. Na tuto skutečnost bude Kupující Prodávajícím vždy upozorněn a bude mu sdělena celková výše ceny za potisk.

  2. V případech, kdy je to u zboží na webových stránkách nebo v materiálech Prodávajícího uvedeno, vyžaduje Prodávající konečné schválení podoby výrobku ze strany Kupujícího. Po té, co Prodávající obdrží od Kupujícího veškeré podklady nutné pro vytvoření individuální úpravy zboží požadované Kupujícím, zašle Kupujícímu na e-mailovou adresu v elektronické podobě náhled úpravy zboží (korekturu) ke schválení. Prodávající nezačne s plněním objednávky Kupujícího dříve, než bude Kupujícím schválen finální náhled úpravy zboží. V konkrétních případech se lze domluvit i na zaslání vzorku upraveného zboží v hmotné podobě. Neschválí-li Kupující náhled úpravy zboží je Prodávající oprávněn požadovat účelně vynaložené náklady do té doby Prodávajícímu vzniklé.

  3. V případě realizovatelného požadavku na potisk nebo jinou úpravu zboží, u které nebude stanovena cena na webových stránkách Prodávajícího, bude Kupujícímu zaslána na jeho žádost individuální cenová nabídka. Kupující nese odpovědnost za to, že úpravou zboží dle jeho požadavku nebudou porušena práva třetích osob, zejména práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví (např. autorská práva a práva k ochranným známkám) a práva na ochranu osobnosti a tato úprava ani nebude v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem.

  4. V případě pochybnosti může Prodávající Kupujícího vyzvat, aby mu prokázal, že je oprávněn k užití objednaného potisku. Nebude-li oprávněnost objednaného potisku ze strany Kupujícího prokázána je Kupující povinen na žádost Prodávajícího sdělit, zda trvá na dodání zboží i bez potisku. Pokud Kupující tuto skutečnost Prodávajícímu ve stanovené lhůtě nesdělí, bude objednávka zrušena.

  5. Zjistí-li Prodávající, že požadovaná úprava, resp. potisk zboží je v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem, může zhotovení takovéto úpravy bez dalšího odmítnout. Ustanovení předchozího odstavce se použije přiměřeně.

  V. Cena zboží a platební podmínky

  1. Informace o ceně za zboží jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího případně na jiných materiálech vydávaných Prodávajícím vždy u příslušného vystaveného či jinak prezentovaného zboží. Pokud jsou ceny zboží uvedeny bez daně z přidané hodnoty, může být v zákonem stanovených případech daň z přidané hodnoty k ceně zboží připočtena. Platí vždy ta cena zboží, která je zobrazena na webových stránkách Prodávajícího v době objednání zboží. Cena za zboží uvedená v katalozích nebo jiných propagačních či informačních materiálech Prodávajícího platí vždy po uvedenou dobu platnosti vydaného propagačního či informačního materiálu, nejdéle však do doby vydání nového propagačního či informačního materiálu, který bude nahrazením materiálu původního. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevně chybně uvedené ceny za zboží.

  2. Cenu za zboží a případné související náklady za dodání zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

   - v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Žirovnická 2389/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice;
   - v hotovosti na dobírku pracovníkovi provozovatele poštovní či zásilkové služby v místě určeném Kupujícím jako doručovací adresa v objednávce;
   - bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího a variabilním symbolem uvedenými na faktuře nebo zálohové faktuře (dále jen „účet Prodávajícího“);
   - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.;
   - bezhotovostně platební kartou.

  3. Způsob úhrady kupní ceny zboží zvolí Kupující při objednání zboží.

  4. Náklady za balné a za dodání zboží ve sjednané výši budou Kupujícím uhrazeny společně s kupní cenou za zboží.

  5. Pokud Kupující zvolí platbu v hotovosti nebo dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. Pokud Kupující zvolí bezhotovostní způsob platby je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře. Při bezhotovostní platbě je Kupující povinen uvést variabilní symbol určený Prodávajícím za účelem identifikace platby Kupujícího. Kupní cena je považována za uhrazenou až okamžikem připsání celkové kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající není povinen zboží dodat před úhradou celkové kupní ceny za zboží. V případě, že nebude v této době kupní cena ve lhůtě splatnosti uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.

  6. Prodávající je vždy oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu zálohy ve výši až 100% kupní ceny za zboží včetně nákladů na přepravu, předem, ještě před odesláním zboží, a v případě objednávky s požadavkem na individuální úpravu zboží dle čl. IV těchto VOP ještě před zadáním objednaného zboží do výroby. Prodávající není povinen začít s plněním objednávky individuální úpravy zboží (zadat zboží do výroby) dříve, než obdrží od Kupujícího zálohu ve stanovené výši. Kupující je povinen na základě vystavené zálohové faktury zálohu zaplatit ve lhůtě uvedené v zálohové faktuře. V případě, že nebude v této lhůtě záloha uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.

  7. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  8. Po obdržení platby ze strany Kupujícího, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího nebo jej v papírové podobě přiloží k zasílané objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

  9. Zaplacením celé kupní ceny zboží včetně souvisejících nákladů (zejména nákladů na dopravu) přechází na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.
  10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


  VI. Přeprava a dodání zboží

  1. Kupující je oprávněn si zvolit způsob dodání zboží, a to jedním ze způsobů nabízeným Prodávajícím Dodáním zboží se rozumí umožnění dispozice se zbožím Kupujícímu. Prodávající připraví podle volby Kupujícího zboží buď k osobnímu odběru ve své provozovně (po předchozí telefonické domluvě) či odesláním (na náklady a riziko Kupujícího, není-li stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu Kupujícího.

  2. Možné způsoby dodání zboží včetně uvedení konkrétních přepravců a ceny za přepravu jsou v aktuální podobě vždy k dispozici na webových stránkách Prodávajícího. Způsob dodání zboží Kupující volí zpravidla při odesílání objednávky Prodávajícímu.

  3. Zboží, které je skladem, je připraveno k vyzvednutí nebo předáno smluvnímu přepravci (dále jen „termín expedice“) zpravidla do jednoho pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy.

  4. U zboží, které není skladem, je předpokládaný termín expedice uveden u jednotlivého zboží na webových stránkách Prodávajícího nebo bude tento termín sdělen Kupujícímu neprodleně po vytvoření objednávky Kupujícím.

  5. V případech, kdy má být zboží upraveno dle individuálního požadavku Kupujícího bude záležet termín expedice na konkrétním rozsahu a způsobu úpravy zboží, jakož i na skutečnosti, zda zboží, které má být upravováno je či není skladem u Prodávajícího. Pokud je to možné, je předpokládaný termín expedice upravovaného zboží rovněž uveden u jednotlivého zboží vystaveného na webových stránkách nebo v materiálech Prodávajícího. V ostatních případech bude tento termín individuálně sjednán s Kupujícím. Pokud Prodávající vyžaduje schválení náhledu nebo vzorku upraveného zboží, začne lhůta pro expedici zboží běžet až od okamžiku schválení ze strany Kupujícího.

  6. Zvolí – li Kupující dodání zboží osobním odběrem, bude zboží připraveno k vyzvednutí v pracovní době v provozovně Prodávajícího. Kupující je povinen zboží vyzvednout nejpozději do 7 dnů od oznámení, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Toto oznámení bude zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při objednání zboží.

  7. Pokud je Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Předpokládaná doba dodání zboží bude uvedena při objednávce u jednotlivého způsobu zvolené přepravy zboží. Za dodržení doby dodání zboží odpovídá přepravce. Náklady na přepravu zboží nese Kupující. U objednávek v rámci České republiky, kde kupní cena bez DPH je vyšší než 5000,- Kč nese náklady za přepravu zboží Prodávající, a to standardní službou společnosti PPL CZ s. r. o., nebo České pošty, s. p.

  8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  9. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zejména zkontrolovat zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky Kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, Kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.


  VII. Práva z vadného plnění Kupujícího a Kupujícího spotřebitele

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy Kupující spotřebitel zboží převzal:

   - má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v
   - odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Výše uvedený odstavec se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. U zboží dodaného Kupujícímu s úpravami provedenými na základě jeho individuálního požadavku je vždy rozhodné, zda dodané zboží odpovídá jakostí nebo provedením schválenému náhledu nebo vzorku zboží, byla-li jakost nebo provedení určeno schválením tohoto náhledu nebo vzorku. Za rozhodný je vždy považován poslední schválený náhled nebo vzorek zboží. Konečná podoba schváleného náhledu nebo vzorku zboží má vždy předost před případně odlišnou specifikací zboží v Kupní smlouvě a v tomto smyslu je považována za změnu Kupní smlouvy.

  5. Za vady zboží dodaného Kupujícímu se nepovažují nepatrné odchylky v barevném odstínu zboží nebo odchylky v rozměru zboží (± 10%). Skutečná barva zboží se může vždy lišit od barvy zobrazované v internetovém prohlížeči na monitoru nebo display zobrazujícího zařízení a to v závislosti na kvalitě a nastavení zobrazujícího zařízení a také v závislosti na charakteru jednotlivých výrobků.

  6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Zboží, u něhož byla uplatněna vada, může Kupující zaslat na vlastní náklady na adresu provozovny Prodávajícího i prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jiné zásilkové služby. Kupující je vždy povinen uvést skutečnost, v čem Kupující spatřuje vady dodaného zboží.  K prokázání koupě zboží dodá/přiloží Kupující fakturu nebo kopii faktury za dodané zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného zboží.

  7. Projeví-li se vada zboží dodaného Kupujícímu spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  8. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  9. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

  10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy. Reklamace Kupujícího podnikatele bude vyřízena v co možná nejkratším možném termínu.

  11. Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  VIII. Odstoupení spotřebitele od Kupní smlouvy

  1. Je-li Kupní smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. např. v internetovém obchodě, telefonicky), je Kupující spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Jedná-li se o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jedná-li se o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud je odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu odesláno před uplynutím této lhůty. Pro urychlení vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy je vhodné nejlépe písemně uvést i číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, na který mají být vráceny peníze.

  2. Spotřebitel je oprávněn využít pro odstoupení od Kupní smlouvy vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách www.getid.cz. Přijetí formuláře bude Spotřebiteli potvrzeno Prodávajícím neprodleně po jeho obdržení.

  3. Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží nese Spotřebitel.

  4. Prodávající uhradí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  5. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od Kupní smlouvy, je povinen ve stanovené lhůtě vrátit Prodávajícímu vše, co mu bylo ze strany Prodávajícího poskytnuto. Pokud došlo ke snížení hodnoty zboží např. v důsledku jeho poškození nebo zničení je Prodávající oprávněn požadovat peněžitou náhradu za zboží, které již nemůže být vydáno. V případě částečného poškození zboží je Prodávající rovněž oprávněn uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a svůj nárok započíst na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  6. Právo odstoupit od Kupní smlouvy dle shora uvedených ustanovení nemá Spotřebitel v případě, pokud bylo zboží individuálně upraveno podle požadavku Spotřebitele nebo pro jeho osobu v souladu s čl. IV těchto VOP a dále v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

  7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že na místo vrácení peněžních prostředků poskytne Prodávající kupujícímu náhradní zboží. V takovém případě bude náhradní zboží kupujícímu odesláno až po té, co Kupující spotřebitel původní zboží předá Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Rozdíl mezi cenou původního zboží a náhradního zboží bude buď doplacen Kupujícím Prodávajícímu (má-li náhradní zboží vyšší hodnotu) nebo vrácen Prodávajícím Kupujícímu (má –li náhradní zboží nižší hodnotu). Od okamžiku dodání náhradního zboží běží Kupujícímu spotřebiteli nová 14 denní lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy.

  8. Jsou-li spolu se zbožím poskytnuty Kupujícímu ze strany Prodávajícího bezúplatně jakékoli dárky nebo jiné benefity, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je Kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti s Kupní smlouvou poskytnuty.

  IX. Řešení sporů

  1. Příslušnými k řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou obecné soudy České republiky.

  2. Pokud by mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím dojde ke spotřebitelskému sporu, je Kupující spotřebitele oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


  X. Zpracování osobních údajů a jejich využití

  1. Prodávající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím v rozsahu nezbytném pro splnění Kupní smlouvy, tj. fakturační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje uváděné Kupujícím při objednání zboží. Osobní údaje mohou být zpracovány a shromažďovány pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení zákaznického účtu, pokud o jeho založení Kupující požádá. Veškeré Informace o Kupujících resp. zákaznících Prodávajícího jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo  GDPR“).

  2. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  3. Prodávající svou povinnost informovat Kupujícího o zpracování osobních údajů v rozsahu podle čl. 13 GDPR plní prostřednictvím samostatného dokumentu, který je uveřejněn na webových stránkách Prodávajícího www.getid.cz.

  XI. Další ustanovení

  1. Kupující tímto vyjadřuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím, a to prostřednictvím poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento souhlas odmítnout nebo kdykoli odvolat.

  2. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  3. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, popř. nevyplývá-li jinak z těchto VOP, bude kupujícímu doručováno na jím uvedenou e-mailovou adresu.

  4. Kupní smlouva i VOP jsou Kupujícím archivovány v elektronické podobě. Archivované Kupní smlouvy jsou přístupné pouze Prodávajícímu a mohou být poskytnuty pouze Kupujícímu, a to na jeho žádost.

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP se použijí přiměřeně i v případě, bude-li mít smluvní vztah uzavřený mezi Prodávajícím a Kupujícím povahu Smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

  2. Neplatností některého ustanovení těchto VOP nebude dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Ukáže-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP jako neplatné, popř. se neplatným stane, zavazují se Smluvní strany nahradit toto ustanovení ustanovením jiným, pokud tak neučiní, nastoupí ustanovení, které se svým významem neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

  3. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit. Změna VOP se netýká smluv dříve uzavřených. Pro smluvní vztah platí vždy to znění VOP, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření Kupní smlouvy.

  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. V případě, kdy je na straně Kupujícího Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, kdy je na straně Kupujícího Kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  5. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

  6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

  V Praze dne 25.5.2018

  GetID.cz s.r.o.
  IČ: 04845005, se sídlem Žirovnická 2389/1, 106 00 Praha 10

  RČ u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00070490

  Obchodní pomínky ke stažení v PDF

  Formulář Odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde